LogowanieInformacja na temat przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Systemu LOTOS Biznes jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o., siedziba: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z LOTOS Paliwa można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@lotospaliwa.pl, telefonicznie: 801 345 678, (58) 326 43 00 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@lotospaliwa.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  2. Dane będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem osób w Systemie LOTOS Biznes, dotyczącym sprzedaży gotówkowej paliw na stacjach LOTOS po preferencyjnych cenach, w tym w celu zamówienia kart na portalu kart pracowniczych LOTOS Biznes.

  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes LOTOS Paliwa, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), związany z realizacją umowy sprzedaży gotówkowej w Systemie LOTOS Biznes zawartej z Organizatorem oraz dochodzeniem lub odpieraniem ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

  4. Dane przechowywane będą przez czas uczestnictwa osoby w Systemie LOTOS Biznes, a po jego zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy, o której mowa w pkt 3. W związku ze sprzedażą paliwa na stacjach LOTOS dane będą przetwarzane również przez czas określony przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

  5. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji skarbowej. Dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom na zlecenie LOTOS Paliwa, w tym m.in.: zarządzającym stacjami LOTOS, obsługującym systemy informatyczne, prowadzącym obsługę finansowo-księgową; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LOTOS Paliwa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

  6. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do jej danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes LOTOS Paliwa, o którym mowa w pkt 3.

  7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z LOTOS Paliwa lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

  8. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zamówienia karty na potrzeby uczestnictwa w Systemie LOTOS Biznes.